Styrelsen för Suicidprevention i Väst

SPIV verkar för en tvärvetenskaplig/tvärsektoriell suicidpevention. Styrelsen består därför av personer som alla bidrar med olika perspektiv, yrkeserfarenheter och forskningsfokus inom suicidologin. 

ANNA MARIA NILSSON – ORDFÖRANDE

Anna Maria är specialistläkare i psykiatri och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har ett mångårigt intresse för suicidprevention och har medverkat i utveckling av riktlinjer för vården av suicidnära, samt är sedan flera år aktiv som kursledare och utbildare i suicidprevention för läkare och annan personal inom psykiatrisk verksamhet. 

Det pågående doktorandprojektet, ”SCREAM – Kognition och ångest i akuta suicidala episoder”, har de suicidnära personernas perspektiv och upplevelser i fokus och syftar till att fördjupa förståelsen av akut suicidalitet och på så sätt utveckla en förfinad suicidprevention. Projektet är unikt på så sätt att deltagarna i en serie djupintervjuer själva fått berätta om sina svåraste stunder. Erfarenheterna från det har förstärkt Anna Marias övertygelse om mötets betydande roll i suicidpreventionen. 

CHRISTINA ANDERSSON – KASSÖR

Christina Andersson är leg. arbetsterapeut och med. dr. och arbetar som universitetslektor vid arbetsterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Hon har mångårig yrkeserfarenhet som arbetsterapeut inom den psykiatriska verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har medverkat i undervisning vid Göteborgs universitet, både i arbetsterapeutprogrammet och i folkhälsovetenskapliga programmet. Numera är det främst i kurser på avancerad nivå med fokus på arbetsterapi vid psykisk ohälsa och rehabkoordinering vid sjukskrivning.

Christina disputerade 2011, avhandlingens titel: ”Women´s alcohol and drug use. Risk indicators from everyday life.” Hon har tillsammans med Birgitta Lundgren-Pierre skrivit ett kapitel i en bok för arbetsterapeuter (Hälsa och aktivitet i vardagen): ”Aktivitetsperspektivet – ett outnyttjat perspektiv inom suicidprevention”.

CHARLOTTE JENSEN – SEKRETERARE

Charlotte (Lotta) Jensen arbetar som enhetschef för klinisk patologi, Sahlgrenska universitetssjukhus och sitter i SPES styrelse (Västra kretsen). Hon arbetar även i SPES telefonjour samt är samtalsledare i ”Läsa för Livet” som arrangeras av SPES Västra Krets. År 2002 blev hon medlem i SPES efter att ha mist sin lillasyster i suicid då hon insåg vikten av att få komma i kontakt med andra i liknande situation.

BIRGITTA LUNDGREN PIERRE – ORDINARIE LEDAMOT

Birgitta Lundgren Pierre har lång erfarenhet av att möta suicid och suicidprevention både i den akademiska världen och inom psykiatrisk vård. Birgitta har under flera år varit processledare i Temagrupp Psykiatri inom Göteborgsområdet. Birgitta har tidigare arbetat som arbetsterapeut, adjunkt vid GU:s arbetsterapeutprogram, verksamhetsutvecklare och FoU-samordnare inom psykiatrin vid SU.

ÅSE LUNDIN – ORDINARIE LEDAMOT

Åse Lundin är utbildad fysioterapeut med erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom primärvården där fokus legat på psykisk hälsa och hur vårdpersonal inom rehabilitering upplever mötet med patienter som uttrycker suicidtankar. Hon har nyss påbörjat en doktorandtjänst med inriktning kring långvarig smärta och personcentrerad vård på Göteborgs universitet.

Hennes ingång till suicidprevention är från egen erfarenhet av allvarlig psykisk ohälsa som hon led av under flera år och hon upplever det därför som naturligt och oerhört viktigt att fortsätta engagera sig inom en organisation som SPIV.

Bo ERLANDSSON – ORDINARIE LEDAMOT

Bo Erlandsson är leg psykoterapeut/beteendevetare (fil.kand. psykologi), certifierad ISTDP-terapeut (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Han har mångårig erfarenhet av samtal i allt från stöd i nuet till krisbearbetning och längre psykoterapier, för närvarande í egen samtalsmottagning.

Bo är också verksamhetschef för Kyrkans SOS (tidigare Kyrkans Jourtjänst) som arbetar med att lindra ensamhet och psykisk ohälsa, samt förebygga självmord. En handfull anställda rekryterar, rustar och leder volontärer som erbjuder känslomässigt avlastande medmänskliga samtal i telefon och på webb. De arbetar även med stöd till barn och unga (12-25 år) genom kyrkans nätvandrare/Nätvandrarchatten – trygga vuxna på nätet för de ungas skull. 

SONNY HÖGBERG – ORDINARIE LEDAMOT

Sonny har arbetat som redovisningsekonom i 25 år och lämnade för 10 år sedan den privata sektorn för att engagera sig i brukarrörelsen. Han har länge varit medlem i SPIV och har tidigare suttit i styrelsen för Föreningen för utmattningssyndrom och stressutsatta i Göteborg (FUSIG) och varit förbundskanslist i Ångestsyndromsällskapet (ÅSS).

Sonny har själv erfarenhet av psykisk ohälsa och anser att civilsamhället är en viktig del av samhället som vi bör värna om. Han brinner för intressepolitik inom området, och då särskilt suicidprevention.

NINA KONNEBÄCK – SUPPLEANT

Nina är lärare i grunden men är nu prästkandidat för Göteborgs stift och prästvigs 2022 till präst i Svenska kyrkan. Hon har snart en magisterexamen i teologi och har genom åren arbetat mycket grupper och individuella samtal, både för unga och vuxna med psykisk ohälsa, inom och utanför kyrkan.

Nina är också medlem och särskilt engagerad i EKHO, Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer där hon möter psykisk ohälsa bland personer både utifrån tros- och identitetssynpunkt.

JOHANNA BÄCKMAN – SUPPLEANT

Johanna Bäckman är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Johanna förlorade sin lillebror i suicid 2009 och är idag aktiv i SPES där hon är ledamot i SPES Västra krets. 

EMMA JACOBSSON JENSEN – SUPPLEANT

Emma är specialistpsykolog och arbetar med ledningsansvar för psykologiska behandlingar på Beroendekliniken på Sahlgrenska i Göteborg. Kliniskt har Emma främst arbetat med personer med emotionell instabilitet och substansberoende. Emma handleder och utbildar inom Västra Götalandsregionen om substansberoende och samtidig psykisk sjukdom. Hon har tidigare undervisat på psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Engagemanget för suicidprevention har dels väckts av arbetet med personer med allvarliga psykiska sjukdomar men också på grund av privata erfarenheter av suicid.

CHRISTINA WÅNGE – SUPPLEANT

Christina Wånge arbetar som överläkare inom vuxenpsykiatrin på Södra Älvsborgs sjukhus. Dessutom arbetar hon med handledning av läkare och sjuksköterskor inom psykiatrin. Hon handleder och föreläser också på Plusprogrammet som är ett program inom VGR för introduktion av utländska läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och tandläkare i den svenska sjukvården.

Christina har sedan 90 talet haft fokus på suicidproblematiken och bland annat skapat en kurs för blivande specialister i psykiatri som behandlar området.

ANNA PALM – SUPPLEANT

Anna Palm har mångårig erfarenhet inom företagsvärlden och arbetar med Human Resources (HR) och kommunikation. Anna är diplomerad kursledarutbildare i Psykisk Livräddning och Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och föreläser om grunderna i suicidprevention.

ELISABET LITSMARK NORDENSTAM  – SUPPLEANT

Elisabet har lång erfarenhet av ledande positioner inom privat och offentlig verksamhet, såväl stora som små verksamheter. Hon verkar också som rådgivare till styrelser och har erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och styrelsemedlem. Elisabet har en Fil Mag från Göteborgs universitet och Master of Science från MIT, Massachusetts Institutet of Technology.

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies