Fysioterapeuter viktiga för att upptäcka suicidala patienter

29 mar, 2021

Fysioterapeuter är viktiga för att upptäcka suicidala patienter visar en nypublicerad studie av SPIV:s vice ordförande och forskarkollegan Anna Bergenheim.

Personer som avlidit i suicid har ofta har sökt sig till primärvården före händelsen, det visar forskning. Även patienter med riskfaktorer för suicidalitet, till exempel depression, långvarig smärta eller olika typer av missbruk söker sig ofta till primärvården. I tidigare studier har man fokuserat på läkares och sjuksköterskors erfarenheter av att möta suicidala patienter men i denna forskningsstudie är det fysioterapeuter som är i fokus.

Studien bygger på intervjuer med fysioterapeuter inom rehabiliteringen i Göteborg med omnejd. Den visar att fysioterapeuter på primärvårdens rehabiliteringsmottagningar möter suicidala patienter i sitt arbete, därmed spelar fysioterapeuter också en viktig roll när det gäller att identifiera patienter där risk för suicid finns. Fysioterapeuterna i studien beskrev flera svårigheter i sitt möte med patienter som uttryckte suicidalitet, bland annat upplevde de en brist på kunskap och utbildning i suicid, en svårighet i att lotsa patienterna på rätt sätt genom vårdkedjan samt en resursbrist som ofta begränsade både tid och antal besök. Det var även vanligt att samtal kring suicid upplevdes som tabu eller obehagligt. Trots dessa svårigheter och barriärer kunde fysioterapeuterna ofta möta dessa patienter, vågade fråga kring deras suicidalitet samt kunde bygga en meningsfull allians med patienten av betydelse för fortsatt vårdkontakt.

Författarnas förhoppning är att denna studie tillsammans med fortsatt forskning på området kan belysa fysioterapeutens roll i mötet med suicidala patienter samt öka möjligheten för fysioterapeuter att få tillgång till utbildning och resurser att möta denna patientgrupp. Det ska i sin tur leda till att förbättra vården och bemötandet av patienter med suicidalitet. Suicid är idag ett folkhälsoproblem där alla yrkesgrupper inom sjukvården på olika sätt behöver vara delaktiga för att identifiera och lotsa rätt personer som befinner sig i riskzon. 
Åse Lundin, legitimerad fysioterapeut, tidigare verksam inom primärvården, är just  nu forskarstuderande på heltid på Sahlgrenska akademin och Anna Bergenheim, Med. dr, legitimerad sjukgymnast och tf FoU-chef på FoU primärvård Fyrbodal.

Artikeln är publicerad i BMC psychiatry 29 december 2020. Kontakta oss på info@suicidprev.com om du vill läsa hela artikeln.

© Suicidprevention i Väst   | Integritetspolicy och användning av cookies