PLR ungdom

All forskning pekar på att barn och unga mår bättre när de kan sätta ord på sina känslor och får en förståelse för hur kroppen och hjärnan fungerar. Alla elever som finns i skolan omfattas  också av arbetsmiljölagen så att arbeta förebyggande med stress och psykosociala problem är nödvändigt.

Tonårstiden innebär också många existentiella funderingar som vi vuxna behöver bemöta på ett tryggt och respektfullt sätt. Psykisk livräddning för unga är vårt bidrag till att förebygga psykisk ohälsa och suicid i den yngre befolkningen. Vi har flera års erfarenhet av att möta ungdomar i skolan och i föreningslivet för samtal om livet och döden.

Det finns också stöd i läroplanen för denna typ av utbildningar. I ämnesområdet Idrott och hälsa går det att läsa ”att eleverna genom undervisningen ska ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet och  ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan samt kunskaper om hur rörelse och rörelse­aktiviteter förhåller sig till fysisk, psykisk och social hälsa.”

I religionskunskapen ska ”Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar ske. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.”

Målgrupp: Psykisk Livräddning ungdom riktar sig till ungdomar från 13 år och uppåt.

Innehåll i workshop

  • Fakta om psykisk hälsa/ohälsa och suicid
  • Myter om självmord
  • Ångest, depression, kriser och suicidalitet
  • Självkänslans betydelse
  • Strategier för att hantera starka känslor
  • Stöd och hjälp

Längd: 2 timmar

Vi ser gärna att ungdomarnas föräldrar blir informerade i god tid inför att vi kommer. Det är också viktigt att personal på skolan eller ledare i föreningen finns tillgängliga under och efter vår workshop då det kan uppstå behov av att prata av sig efteråt.

Kontakta Linda Flood för mer information och bokning:

Tel: 0760-416894

linda.flood@suicidprev.se