Styrelsen för SPIV

SPIV verkar för en tvärvetenskaplig/tvärsektoriell suicidpevention. Styrelsen består därför av personer som alla bidrar med olika perspektiv, yrkeserfarenheter och forskningsfokus inom suicidologin.

Anna Maria Nilsson ordförande

Anna Maria är specialistläkare i psykiatri och doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon har ett mångårigt intresse för suicidprevention och har medverkat i utveckling av riktlinjer för vården av suicidnära, samt är sedan flera år aktiv som kursledare och utbildare i suicidprevention för läkare och annan personal inom psykiatrisk verksamhet.

Det pågående doktorandprojektet, ”SCREAM – Kognition och ångest i akuta suicidala episoder”, har de suicidnära personernas perspektiv och upplevelser i fokus och syftar till att fördjupa förståelsen av akut suicidalitet och på så sätt utveckla en förfinad suicidprevention. Projektet är unikt på så sätt att deltagarna i en serie djupintervjuer själva fått berätta om sina svåraste stunder.

Anna Maria deltar också som granskare i patientsäkerhetsprojektet Säker Suicidprevention som drivs av LÖF, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.

Christina Andersson kassör

Christina Andersson är leg. arbetsterapeut och med. dr. och arbetar som universitetslektor vid arbetsterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet. Hon har mångårig yrkeserfarenhet som arbetsterapeut inom den psykiatriska verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har medverkat i undervisning vid Göteborgs universitet, både i arbetsterapeutprogrammet och i folkhälsovetenskapliga programmet. Numera är det främst i kurser på avancerad nivå med fokus på arbetsterapi vid psykisk ohälsa och rehabkoordinering vid sjukskrivning.

Christina disputerade 2011, avhandlingens titel: ”Women´s alcohol and drug use. Risk indicators from everyday life.” Hon har tillsammans med Birgitta Lundgren-Pierre skrivit ett kapitel i en bok för arbetsterapeuter (Hälsa och aktivitet i vardagen): ”Aktivitetsperspektivet – ett outnyttjat perspektiv inom suicidprevention”.

Charlotte Jensen sekreterare

Charlotte (Lotta) Jensen arbetar som enhetschef för klinisk patologi, Sahlgrenska universitetssjukhus och sitter i SPES styrelse (Västra kretsen). Hon arbetar även i SPES telefonjour samt är samtalsledare i ”Läsa för Livet” som arrangeras av SPES Västra Krets. År 2002 blev hon medlem i SPES efter att ha mist sin lillasyster i suicid då hon insåg vikten av att få komma i kontakt med andra i liknande situation.

Åse Lundin vice ordförande

Åse Lundin är utbildad fysioterapeut med erfarenhet av både kliniskt arbete och forskning inom primärvården där fokus legat på psykisk hälsa och hur vårdpersonal inom rehabilitering upplever mötet med patienter som uttrycker suicidtankar. Hon har nyss påbörjat en doktorandtjänst med inriktning kring långvarig smärta och personcentrerad vård på Göteborgs universitet.

Hennes ingång till suicidprevention är från egen erfarenhet av allvarlig psykisk ohälsa som hon led av under flera år och hon upplever det därför som naturligt och oerhört viktigt att fortsätta engagera sig inom en organisation som SPIV.

Bo Erlandsson – ordinarie ledamot

Bo Erlandsson är leg psykoterapeut/beteendevetare (fil.kand. psykologi), certifierad ISTDP-terapeut (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy). Han har mångårig erfarenhet av samtal i allt från stöd i nuet till krisbearbetning och längre psykoterapier, för närvarande í egen samtalsmottagning.

Bo är också verksamhetschef för Kyrkans SOS (tidigare Kyrkans Jourtjänst) som arbetar med att lindra ensamhet och psykisk ohälsa, samt förebygga självmord. En handfull anställda rekryterar, rustar och leder volontärer som erbjuder känslomässigt avlastande medmänskliga samtal i telefon och på webb. De arbetar även med stöd till barn och unga (12-25 år) genom kyrkans nätvandrare/Nätvandrarchatten – trygga vuxna på nätet för de ungas skull.

Sonny Högberg ordinarie ledamot

Sonny har arbetat som redovisningsekonom i 25 år och lämnade för 10 år sedan den privata sektorn för att engagera sig i brukarrörelsen. Han har länge varit medlem i SPIV och har tidigare suttit i styrelsen för Föreningen för utmattningssyndrom och stressutsatta i Göteborg (FUSIG) och varit förbundskanslist i Ångestsyndromsällskapet (ÅSS).

Sonny har själv erfarenhet av psykisk ohälsa och anser att civilsamhället är en viktig del av samhället som vi bör värna om. Han brinner för intressepolitik inom området, och då särskilt suicidprevention.

Johanna Bäckman – ordinarie ledamot

Johanna Bäckman är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Johanna förlorade sin lillebror i suicid 2009 och är idag aktiv i SPES där hon är ledamot i SPES Västra krets.

Anna Palm – suppleant

Anna Palm har mångårig erfarenhet inom företagsvärlden och arbetar med Human Resources (HR) och kommunikation. Anna är diplomerad kursledarutbildare i Psykisk Livräddning och Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) och föreläser om grunderna i suicidprevention.

Johanna Arnborger  – suppleant

Johanna Arnborger studerar en ettårig masterutbildning inom företagsekonomi med fokus på innovation, strategi, affärsutveckling och förändringsledning. Sedan tidigare har hon en kandidatexamen inom företagsekonomi. Genom sin utbildning är hon två dagar i veckan på företaget Healsafe Interiör AB, som jobbar för att skapa säkra produkter i utmanande miljöer inom psykiatrin, kriminalvård, ungdomshem etc.

 Johanna har erfarenhet av allvarlig psykisk ohälsa ifrån sin närhet vilket gör suicidpreventation till en hjärtefråga. Det växande problemet i samhället gör det till en självklarhet att försöka bidra till en förbättring.

Lena Edemell – suppleant

Lena har arbetat inom BUP/Sahlgrenska i många år och har där upplevt att det finns  många saker att fortsatt jobba med framåt, för att bl a se till att barn och ungdomar fångas upp i rätt tid och får adekvat hjälp.

Hon startade för ett antal år sedan upp en föräldraförening som organiserade vuxennärvaro på en högstadieskola för att öka tryggheten/förebygga mobbing under skoltid. Det uppmärksammades av Måns Jenningers minnesfond och Lena var då med och mottog ett stipendium för arbetet.

Polly Bohlin – suppleant

Polly är utbildad socionom och arbetar som kurator, DBT-terapeut på Södra Älvsborgs Sjukhus. Polly har tidigare arbetat inom psykiatrisk specialistsjukvård och är engagerad i föreningen SHEDO (selfharm and eatingdisorder organisation) där hon arbetat med förbättringsarbete samt föreläser.

Polly har egen erfarenhet av allvarlig psykisk ohälsa och förlorade sin närmaste person i suicid 2017. Att engagera sig i SPIV ser Polly som oerhört viktigt, dels för att ingen person ska behöva gå bort i suicid och även för att ingen ska behöva förlora en anhörig/vän i suicid.

Melek Alevcan – suppleant

Melek har lång erfarenhet av att möta suicidnära patienter och arbetar idag som verksamhetschef på Humana där man behandlar människor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Dessutom arbetar hon som organisationskonsult i sitt eget företag där hon föreläser och hjälper verksamheter att förebygga samt upptäcka psykisk ohälsa. Efter sin masterutbildning i psykologi började hon engagera sig i suicidprevention och volontärarbetade i Suicide Hotline i State University of New York, USA. Meleks största drivkraft är att minska stigmat kring psykisk ohälsa.