Suicidalitet ur ett olycksfallsperspektiv undersökt i studie

17 januari, 2022

suicid som olycksfall

SPIVs ordförande Anna Maria Nilsson är huvudförfattare till forskningsartikeln ”Application of an accident approach to the study of acute suicidal episodes through repeated in-depth interviews” publicerad i tidskriften Death studies 11/1-22.

Vi bad Anna Maria sammanfatta de viktigaste fynden och hur resultatet kan användas i det suicidpreventiva arbetet:

”Detta är den första studien som tillämpar ett olycksfallsperspektiv för att studera suicidalitet. SCREAM-modellen (Suicidal Cognitions’ Reliability and Error Analysis Method) introduceras för att öka förståelsen för akuta suicidala episoder. Studien är unik också genom att studiedeltagarna medverkade i en serie djupintervjuer som gav detaljrika narrativ om deras värsta suicidala episoder någonsin. Att involvera personerna själva i forskningen gav rik och värdefull information.

I studien framkom att de akuta suicidala episoderna kännetecknades av att en kompetent individ tillfälligt blev överväldigad och tappade kontrollen samt att tillgängligheten av en suicidal metod snarare än avsikten att dö spelade större roll. Sammanhanget, den interpersonella (mänskliga) miljön och fysiska miljön, sågs också ha en avgörande betydelse.

Genom ett olycksfallsperspektiv (SCREAM-modellen) flyttas fokus från de individuella bakomliggande faktorerna till att istället förstå situationen som ledde till suicidhandlingen. I förlängningen kan det minska känslor av skam och skuld hos individen. Vi behöver fokusera på att göra personens sammanhang så säkert som möjligt och genom att lyssna på personernas berättelser kan vi tillsammans förstå suicidalitetens funktion och nya insikter om möjliga problemlösningsstrategier visar sig”.

Här kan du läsa forskningsartikeln i sin helhet.