Mölndals stad tar fram suicidpreventiv handlingsplan med stöd av SPIV

31 januari, 2023

Folkhälsosamordnare Malin Fridlund.

Kan en kommunal handlingsplan för suicidprevention göra skillnad och hur kan en sådan handlingsplan se ut? I Mölndals stad har man nyligen tagit fram ett förslag på handlingsplan med stöd av SPIV.
– Vi hoppas att det ska leda till att fler känner ansvar i frågan, att stigmat kring suicidalitet minskar och att fler fångas upp i tid, säger folkhälsosamordnare Malin Fridlund.

SPIV bidrog med expertkunskap

Likt många andra kommuner i Sverige har Mölndals stad tidigare saknat en handlingsplan för suicidprevention. Sedan 2020 finns en länsgemensam handlingsplan i Västra Götaland där det framgår att alla kommuner i regionen bör ha en egen handlingsplan. Det var startskottet för arbetet i Mölndals stad som inleddes i början av 2022. Malin Fridlund, projektledare för arbetet, insåg snart att man behövde expertstöd eftersom det saknades tillräckligt med kunskap om suicidprevention i organisationen. Hon vände sig till SPIV som funnits med under hela arbetet och bidragit med kunskap.

– SPIV har en god förståelse för hur det kommunala arbetet fungerar och vi har fått mycket bra stöd kring hur vi ska få med oss en hel organisation i arbetet. Sedan har vi fått ren och skär sakkunskap. Att ha med SPIV på resan har gett en extra skjuts i legitimitet och att väcka engagemang för frågan, berättar Malin Fridlund.

Fokus på fyra områden

Under hela 2022 har tjänstepersoner från varje förvaltning i Mölndals stad träffats regelbundet och med stöd av SPIV tagit fram ett färdigt förslag som har fokus på fyra områden. Det första området handlar om att varje förvaltning ska ta fram rutiner och checklistor för upptäckt av suicidalitet.

Område två är kompetenshöjande insatser för medarbetare och allmänhet, där planen är att allmänheten erbjuds kostnadsfria föreläsningar av SPIV i Psykisk Livräddning och att medarbetare går en utbildning i MHFA (Mental Health First Aid)

Område tre är suicidprevention i fysisk miljö där kommunen ska kartlägga platser som är hotspots för suicid. Det fjärde området är stöd till efterlevande där kommunen ska bli bättre på att förmedla vilket stöd som finns för efterlevande.

Under våren ska beslut fattas på tjänstemannanivå huruvida Mölndals stad antar förslaget till suicidpreventiv handlingsplan eller inte. Men redan nu har man tjuvstartat arbetet med att förverkliga handlingsplanen genom att utbilda medarbetare i MHFA.

– Responsen vi får är att medarbetare är jättenöjda med utbildningen, alla har tyckt att det är relevant information och att det är stärkande i ens profession, oavsett om man arbetar med exempelvis missbruk eller på kontaktcenter i stadshuset.

Allas ansvar att agera

Mycket av det arbete som görs i Mölndals stad med att erbjuda stöd och service till invånare, är suicidpreventivt. Men kommunen har aldrig tidigare jobbat medvetet och strukturerat med frågan så handlingsplanen är en möjlighet att tydliggöra vad som görs och att förbättra det, berättar Malin. Att skapa en handlingsplan för suicidprevention handlar också om att trygga medarbetare, i och med att det blir tydligare hur man ska agera när man möter en människa i kris. Arbetet med handlingsplanen har också tydliggjort att vi alla som medmänniskor kan komma i kontakt med suicidalitet och att det inte enbart är en fråga för psykiatrin.

Den stora utmaningen framöver är att hålla i frågan också i framtiden. För att ta fram handlingsplanen är bara en början.

– Man får inte tolka det som att jobbet är gjort utan det måste avsättas resurser även framöver. Det är viktigt att vara trägen och se de små framstegen för det är ett långsiktigt arbete att förebygga suicid, säger Malin Fridlund.

Tips till andra kommuner

Malin och hennes kollegor har förstås lärt sig mycket under processen med att ta fram handlingsplanen. Hon har några tips till andra kommuner som vill ta fram en handlingsplan:

– Det är viktigt att inte ha för bråttom, att inte sitta på egen kammare och arbeta utan se det som en medskapande process, skapa en arbetsgrupp. Förankra arbetet med medarbetare under processens gång så att det inte blir ett stort motstånd när beslutet väl ska tas. Ett vinnande koncept har varit att utbildningsinsatser har gjorts parallellt med att vi arbetat med att ta fram handlingsplanen. För att veta hur vi ska förebygga suicid krävs ju att vi är insatta i ämnet.